INFORMACJA

na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie NATUREX POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle

Zgodnie z art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) NATUREX POLSKA Sp. z o.o. został zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących potwierdzenia, że zakład podlega regulacjom dotyczącym zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz informacji dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w zakładzie.

Prowadzącym zakład w Jaśle jest:

NATUREX POLSKA Sp. z o.o.

ul. K.K. Baczyńskiego 29
38-200 Jasło

Prowadzący zakład potwierdza, że zakład produkcyjny w Jaśle, a w szczególności jego instalacje służące do magazynowania i wykorzystywania kwasu azotowego podlegają przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym organom tj. Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Prowadzący zakład przekazał w/w organom sporządzony dla zakładu program zapobiegania awariom.

NATUREX POLSKA Sp. z o.o. posiada i eksploatuje w zakładzie w Jaśle ciągi technologiczne do produkcji spożywczej, w których wytwarza się pektyny jabłkowe, cytrusowe, koncentraty owocowe, koncentraty warzywne, przeciery owocowe oraz przeciery warzywne.

Podstawowym surowcami do produkcji są: wytłoki jabłkowe i cytrusowe.

Podstawowym produktem zakładu są pektyny. Pektyna jest substancją naturalną, w roślinach jest składnikiem ścian komórkowych. W materiale roślinnym pektyna występuje w połączeniu z celulozą i taki związek nazywa się protopektyną. Protopektyna pod wpływem hydrolitycznego działania kwasów rozkładana jest do pektyny i celulozy. Substancje pektynowe są pochodnymi węglowodanów o wysokim stopniu polimeryzacji. Nazwa pektyna obejmuje grupę rozpuszczalnych w wodzie częściowo metylowanych kwasów poligalakturonowych zawierających w łańcuchu od kilkuset do tysiąca cząstek kwasu poligalakturonowego. Żelotwórcze właściwości pektyny wpłynęły na jej szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Pektyna jest najlepszym środkiem żelującym do produkcji dżemów i galaretek owocowych. Jako naturalny składnik owoców sprawia, że przetwory wyprodukowane z jej udziałem zachowują w pełni charakterystyczne cechy organoleptyczne. Surowcem do produkcji pektyny są suszone wytłoki jabłkowe zawierające od 8 do 12 % pektyny oraz skórka cytrusowa zawierająca od 25 do 35 % pektyny. Proces produkcji pektyny polega na kwaśnej ekstrakcji pektyn w środowisku wodnym z surowców, którymi są wytłoki jabłkowe i skórka cytrusowa.

O zaliczeniu zakładu w Jaśle do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej decyduje stężony kwas azotowy. Poza wyżej wymienionym kwasem azotowym w zakładzie występują również następujące inne substancje mogące prowadzić do awarii przemysłowej

  • kwas mrówkowy,
  • alkohol etylowy,
  • alkohol izopropylowy,
  • podchloryn sodu,
  • Divosa Hypochlorite,
  • Neospetal P15,
  • Neomoscan Sepa,
  • SP Nitrolen,
  • Tesol A.

Wszystkie wyżej wymienione substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi w przypadku ich bezpośredniego zetknięcia się z taką substancją, w przypadku jeżeli nie będą przestrzegali podstawowych wymagań bezpieczeństwa i nie będą stosowali środków ochrony indywidualnej. Kwas azotowy oraz kwas mrówkowy są substancjami żrącymi mogącymi jednocześnie oddziaływać toksycznie w przypadku narażenia na wdychanie ich par. Alkohol etylowy oraz alkohol izopropylowy stanowią z kolei zagrożenie pożarowe i wybuchowe.